Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Talent College: de besloten vennootschap Talent College B.V., gevestigd te Assen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 90720075.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Talent College een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Talent College voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het opleiden van medewerkers door het geven van trainingen, opleidingen, cursussen, (online) masterclasses, groeps- en 1-op-1 coachingsessies, en met behulp van een online academy en incompany advies over amplitiebeleid. Tevens het uitvoeren van talent motivatie analyses en het verzorgen van key note sessies en het aanbieden van een kennisplein op abonnementsbasis.
1.5. Producten: alle producten die Talent College aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: een boek over het werken aan amplitie.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Talent College en klant krachtens welke Talent College de dienst zal uitvoeren.
1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Talent College.
1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Talent College worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.12. Website: www.talentcollege.nl, www.academy.talentcollege.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Talent College gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Talent College en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Talent College zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Talent College zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod.
3.2. Talent College zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Talent College met een vooraf geschat aantal uren.
3.3. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Talent College worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van haar diensten. De vergoeding bedraagt €0,40 ex btw per kilometer.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Talent College afhangt van feedback of input van de klant, is Talent College nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Talent College is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Talent College het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. Talent College is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door Talent College gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en exclusief vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. In sommige gevallen wordt geen btw geheven omdat de diensten die verleend worden, vrijgesteld zijn van btw.
3.9. Talent College behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Talent College zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is Talent College bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject, cursus of programma met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST, MEERWERK EN ANNULEREN
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Talent College verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Talent College binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Talent College heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Talent College zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Talent College wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Talent College, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of de opdrachtbevestiging, is Talent College gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Talent College in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Talent College uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 30% van het overeengekomen offertebedrag.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. Talent College zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.9. Talent College behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
4.10. Ingeplande key note sessies, lezingen en sprekersopdrachten kunnen niet worden geannuleerd.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TALENT COLLEGE
5.1. Talent College garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Talent College spant zich in om de gegevens die Talent College voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Talent College met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Talent College is gerechtigd om, na overleg met de klant, voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Talent College en/of overige promotionele uitingen van Talent College.
5.5. Talent College is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.
5.6. Talent College werkt voornamelijk virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met Talent College een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.7. Talent College is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Talent College tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Talent Collega conformeert zich aan de geldende privacywetgeving, zie hiervoor ook de privacyverklaring.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Talent College te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Talent College onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Talent College om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Talent College zijn verstrekt, heeft Talent College het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Talent College steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Talent College geleverde producten en/of diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan Talent College binnen 7 dagen na levering van het product/de dienst doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van het traject. Talent College brengt de klant binnen 2 werkdagen op de hoogte van ontvangst van de klacht. Talent College
streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. De klacht wordt binnen 2 werkdagen vertrouwelijk in behandeling genomen en binnen 10 werkdagen inhoudelijk beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht . Vragen of
klachten die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant antwoord kan verwachten. Leidt dit antwoord niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw klacht aan te melden voor bemiddeling bij Veritas Advies te Almere. Het oordeel van Veritas Advies is bindend en eventuele
consequenties worden door Talent College zo spoedig mogelijk doch binnen 10 werkdagen afgehandeld. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant Talent College van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten. De ingediende klacht en de wijze van afhandeling wordt door Talent College geregistreerd en
bewaard tot 2 jaar na afhandeling van de klacht.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Talent College nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Talent College niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Talent College inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Talent College is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Talent College tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Talent College mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen of het product heeft ontvangen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn aan Talent College.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een e-book, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.15. Talent College kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Talent College te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en wordt in overleg met klant vastgesteld. De door Talent College opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Talent College vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Talent College niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Talent College, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Talent College mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
7.5. Aan de leveringsplicht van Talent College zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Talent College geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Talent College verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Talent College biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Talent College behoudt zich het recht voor om volledig vooruit te factureren. Facturen betreffende een langdurig traject, een cursus, training, key note sessies en/of workshop dienen voor aanvang van de start van de opdracht voldaan te zijn.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Talent College besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Talent College besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK-bedragen in rekening gebracht) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Talent College voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Talent College elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Talent College zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Talent College verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Talent College kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Talent College een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door Talent College geleverde producten en diensten blijven eigendom van Talent College totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Talent College zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtname van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, lesmateriaal, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij Talent College tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Talent College geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Talent College en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Talent College.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Talent College ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Talent College, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Talent College is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Talent College plaatst of aan Talent College toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Talent College vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.1 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft Talent College recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Talent College en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Talent College gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Talent College kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Talent College gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door Talent College zijn geadviseerd.
10.3. Indien Talent College onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is Talent College dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Talent College aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Talent College toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.6. Talent College sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Talent College geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Talent College.
10.7. Talent College is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.8. Klant vrijwaart Talent College voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Talent College.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Talent College is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Talent College is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Talent College weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Talent College kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Talent College een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Talent College onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Talent College, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Talent College, wanprestatie door leveranciers van Talent College waardoor Talent College haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Talent College of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Talent College tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Talent College in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Talent College, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan Talent College de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Talent College voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Talent College;
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
Talent College zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Talent College vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Talent College behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Talent College overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt hij de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Talent College zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Talent College in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Talent College worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Talent College aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Talent College.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Talent College te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Talent College, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, ONLINE CURSUSSEN, SESSIES EN MEMBERSHIP TALENT COLLEGE
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Talent College aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, de cursus en of training of de workshop en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Talent College aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Talent College in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Talent College is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Talent College, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de zakelijke klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject, cursus of training blijft de zakelijke klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van het traject, de cursus of de training behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, Talent College geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Talent College streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Talent College besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Talent College de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Talent College meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
14.6. De door Talent College aan de klant verstrekte inloggegevens en verstrekte bestanden en/of documenten betreffende de trajecten, cursussen, modules en programma’s mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht met betrekking tot individuele begeleiding, trainingsopdrachten, een talent motivatie analyse of een cursus, training of programma, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde deelname:
• annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht: de klant is niet gehouden tot het betalen van een vergoeding;
• annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
• annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.
14.8. Binnen de cursussen, trainingen en programma’s kunnen via het platform berichten worden verzonden. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd. Berichten die de klant binnen het platform verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. Talent College is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen.
14.9. Talent College spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus/workshop beschikbaar is. Talent College verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.10. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door Talent College worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.11. Talent College behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij masterclasses en/of workshops of sessies indien de deelnemers door het gedrag de uitvoering belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.12. Talent College is gerechtigd de masterclass, opleiding en/of workshop te annuleren indien er niet voldoende (4) deelnemers zijn.
14.13. Indien Talent College door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de masterclass en/of workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de masterclass en/of workshop voor de nader te bepalen datum.
14.14. De door Talent College aan de klant verstrekte gegevens betreffende de geleverde diensten en/of producten mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.15. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de masterclass en/of de workshop en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @talentcollege, via LinkedIn en/of Facebook en in beperkte mate.
14.16. Talent College mag, wanneer de klant in termijnen betaalt en de termijnbetaling(en) niet-tijdig heeft gedaan, het recht op deelname aan het traject/het programma en toegang tot de online leeromgeving blokkeren (opschorten) tot er een betaling heeft plaatsgevonden. Indien de toegang tot een online leeromgeving is ontzegt, zal de klant weer toegang krijgen zodra de betaling(en) zijn voldaan.
14.17. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van de (online) masterclasses van Talent College is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant en tot 3 dagen voor aanvang van het evenement. De klant die zakelijk een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is wel altijd gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet. De klant dient uiterlijk 3 dagen voor aanvang de gegevens van de nieuwe deelnemer aan Talent College door te geven. Indien mogelijk kan het ticket in overleg met Talent College ingezet worden voor een andere datum mits deze beschikbaar is.

MEMBERSHIP
14.18. Talent College biedt een membership voor het Kennisplein aan. De klant kan het membership afsluiten via de website.
14.19. In geval van afsluiten van een membership gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks (maandabonnement) of jaarlijks (jaarabonnement) vooruit gefactureerd wordt betreffende het membership.
14.20. Het membership heeft een minimale looptijd
van 12 maanden. Vervolgens kan er tegen het einde van de abonnementsperiode worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.21. Het abonnement met betrekking tot het membership dat door de klant wordt gesloten, wordt automatisch verlengd met de duur van 12 maanden tenzij tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.22. In geval van een particuliere klant kan het verlengde membership per maand worden opgezegd met een opzegtermijn van één maand. Door de zakelijke klant kan de verlenging niet tussentijds worden beëindigd.
14.23. De klant heeft toegang tot de content van het membership zolang de klant lid is.
14.24. De door Talent College aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende het membership mogen nooit met derden worden gedeeld. Als Talent College waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot het membership, is Talent College bevoegd de toegang tot het membership voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.
14.25. Zolang de klant het membership actief houdt, behoudt de klant het recht op het huidige tarief. Indien de klant het membership beëindigt en later weer opstart, wordt het meest actuele tarief voor het membership in rekening gebracht.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Talent College en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Talent College alleen bindend indien en voor zover deze door Talent College uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Talent College op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien Talent College hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Talent College partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Talent College zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken, al dan niet met hulp van Veritas Advies te Almere alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Talent College en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: augustus 2023